COMPAGNIA

COMPAGNIA
COMPAGNIA
ex Italico Compagnia, Κουμπανία apud Nicetam, in Alexio, l. 1. num. 1. militum centuria est: an inde, quod communi pane ac distributione buccellati sodalitium secum foveant milites; an quasi compagania, quod ex eodem pago, an a voce compages, dicta? Peculiariter appellatione hâc Galli Ruptarios donabant seu militares turmas, cuiusmodi erant eae, quas avathemate non semel ferierunt Romani pontifices, uti patet ex Bullis eorum, quas in Chartophylacio Regio, in scrinio, cui titulus, Contra magnas societates et compagnias, asservari, tradit Car. du Fresne, potissimum eas sub Carolo V. Franciae Rege floruisse, docens: inde autem in Castellam a Guesclino traductas ubi a candida cruce, quâ insigniti nomen sumpserint de Compagnie blanche. Vide Matth. Villaneum, l. 9. c. 109. l. 10. c. 84. et 92. Auctorem Chronici Petri IV. Regis Aragon. l. 6. c. 10. Alios. Societates et Comitivae Latinis potissimum Scriptoribus vocantur. Thomas Walsinghamus A. C. 1357. His diebus surrexit in Francia illa famosa societas, quae Gens sine capite vocabatur; quae primo parva, postea magna aggressa, magnam Franciae partem occupans sine legibus, expulsis vel subactis locorum dominis, subiugavit, erantque non tantum de una gente vel natione, sed de pluribus regionibus congregati. Henricus Knyghtonus A. C. 1361. Eôdem tempore crevit quaedam societas virorum fortium vocata Societas fortunae et per quosdam vocata est La Grant Compagnie: et adunati sunt de diversis partibus non habentes unde vivere etc. apud eundum Car. du Fresne, in Glossar.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • compagnia — /kompa ɲia/ s.f. [der. di compagno2; nel sign. 5 come traduz. dell ingl. company ]. 1. [lo stare insieme] ▶◀ (lett.) commercio. ◀▶ solitudine. ● Espressioni: fare (o tenere) compagnia (a qualcuno) ➨ ❑. ▲ Locuz. prep …   Enciclopedia Italiana

  • compagnia — com·pa·gnì·a s.f. 1. FO lo stare insieme, spec. per divertirsi: mi piace la compagnia; gruppo di persone amiche: è uscita con la compagnia Sinonimi: 1banda, brigata, combriccola, comitiva, 1cricca. 2. LE convivenza: ed ordinata in pria | l umana… …   Dizionario italiano

  • compagnia — {{hw}}{{compagnia}}{{/hw}}s. f.  (pl. gnie ) 1 Lo stare abitualmente insieme con altri: amare la –c. 2 Complesso di persone riunite insieme per divertimento o altre attività comuni: una compagnia affiatata; SIN. Combriccola, comitiva. 3 Reparto… …   Enciclopedia di italiano

  • Compagnia — Eine Handelskompanie (ital. Compagnia) war eine Kompanie, deren Zweck der Fernhandel mit fremden Ländern war. Handelskompanien waren oft mit besonderen Privilegien ausgestattet. Vorkommen Handelskompanien gab es in Italien seit dem 14.… …   Deutsch Wikipedia

  • compagnia — s. f. 1. unione, insieme, stare insieme □ accompagnamento, scorta, seguito CONTR. solitudine, isolamento 2. combriccola, comitiva, brigata, banda, gruppo, cricca, camerata, squadra, congrega (scherz.), ghenga (scherz.), crew (ingl.) 3 …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

  • Compagnia di San Giorgio — est le nom de trois Compagnia di ventura (it) (compagnie de mercenaires) actives en Italie au XIVe siècle Sommaire 1 Historique …   Wikipédia en Français

  • Compagnia dell'anello — Pays d’origine  Italie Genre musical …   Wikipédia en Français

  • Compagnia Dell'anello — La Compagnia dell anello (en français, la Communauté de l Anneau) est un groupe italien de musique alternative. Le groupe vit le jour en 1974 sous le nom de Gruppo Padovano di Protesta Nazionale et est toujours actif aujourd hui. Il est souvent… …   Wikipédia en Français

  • Compagnia Generale del Disco — Parent company East West Records Founded 1948 Founder Teddy Reno Status Sold to East West in 1989 Distributor(s) East West …   Wikipedia

  • Compagnia Trasporti Laziali — COTRAL Création 4 avril 2000 Forme juridique Spa Siège social …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”